Informatie over de belastingaangifte en het bezwaarschrift

De informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'.
Voor gepersonaliseerd advies contacteert u, zonder verdere verplichtingen, een gespecialiseerd advocaat fiscaal recht in uw regio.

Bezwaarschrift personenbelasting | Bezwaarschrift vennootschapsbelasting | Voorbeeld bezwaarschrift
Bezwaarschrift BTW | Bezwaarschrift Erf- en Schenkbelasting | Info over belastingen

Sancties bij geen of geen correcte indiening aangifte

De wet geeft de fiscale administratie diverse sanctiemogelijkheden indien geen, geen tijdige of geen regelmatige aangifte is ingediend.

 • De aanslag van ambtswege 
  De administratie mag de procedure van aanslag van ambtswege zoals voorzien in artikel 351 W.I.B. toepassen wanneer geen of geen tijdige aangifte werd ingediend. Dit is echter geen verplichting. 

  Het belangrijkste gevolg van deze procedure is dat de aanslag en de elementen waarop deze gebaseerd is een vermoeden van juistheid krijgt. Het is dan aan de belastingplichtige om aan te tonen dat deze niet correct is. Hij heeft de bewijslast. 

  Dit vermoeden van juistheid betekent niet dat de fiscale administratie willekeurig te werk mag gaan bij de vaststelling van de belastbare inkomsten. Zij mag geen afbreuk doen aan de gegevens waarover zij beschikte.
 • Belastingverhoging en/of administratieve boete
  Indien geen aangifte wordt ingediend, of indien de aangifte laattijdig of onjuist is, kan de administratie een belastingverhoging of een administratieve boete opleggen (art. 444 en 445 W.I.B. en ). Deze percentages zijn vastgelegd in een koninklijk besluit. 

  De belastingverhoging wordt berekend op het niet aangegeven inkomstengedeelte dat verschuldigd is voor enige verrekening van de voorheffing, de belastingkredieten, het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting en de voorafbetalingen. 

  De belastingverhoging is geen verplichting. Artikel 444 W.I.B. voorziet dat de administratie kan afzien van de verhoging in geval van de belastingplichtige niet te kwader trouw is. In de praktijk wordt echter steevast een verhoging van minimaal 10 % toegepast. De belastingplichtige kan in een mogelijk bezwaar wel verwijzen naar de rechtspraak die het de administratie niet toelaat een boete op te leggen in geval van een principiële juridische discussie.
 • Forfaitair belastbaar minimum 
  Artikel 342 §3 W.I.B. laat de fiscale administratie toe om ondernemingen of beoefenaars van vrije beroepen die geen of een laattijdige aangifte hebben ingediend te belasten op basis van forfaitaire belastbare minima die door de Koning worden vastgelegd (art. 182 §1 K.B./W.I.B.).
 • Strafrechtelijke sanctie Hoewel in de praktijk bijna nooit toegepast kan het openbaar ministerie iemand die geen, laattijdig of een onregelmatige aangifte indient, strafrechtelijk vervolgen (art. 449 W.I.B.).

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Advocaten fiscaal recht

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.