Informatie over de belastingaangifte en het bezwaarschrift

De informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'.
Voor gepersonaliseerd advies contacteert u, zonder verdere verplichtingen, een gespecialiseerd advocaat fiscaal recht in uw regio.

Bezwaarschrift personenbelasting | Bezwaarschrift vennootschapsbelasting | Voorbeeld bezwaarschrift
Bezwaarschrift BTW | Bezwaarschrift Erf- en Schenkbelasting | Info over belastingen

Aanslag van ambtswege

Algemeen

De aanslag van ambtswege is in principe een sanctie voor de belastingplichtige die de procedure niet volgt, door bv. geen aangifte in te dienen, niet te antwoorden op een bericht van wijziging van aangifte…

Het laat de administratie toe de aanslag te vestigen op het bedrag van de belastbare inkomens die ze kan vermoeden op grond van de gegevens waarover ze beschikt. De aanslag van ambtswege moet wel gebeuren op basis van objectieve gegevens en moet overeenstemmen met het werkelijk inkomen. De administratie mag niet willekeurig te werk gaan.

Zij mag gebruiken van alle wettelijke bewijsmiddelen, zoals de procedure van tekenen en indiciën en de vergelijking met andere belastingplichtigen. Enkel de eed is niet toegestaan.

Wanneer een aanslag van ambtswege gevestigd wordt, wordt de bewijslast omgekeerd. Het is dan aan de belastingplichtige om zijn werkelijke inkomsten te bewijzen. Daarnaast kan hij trachten aan te tonen dat de aanslag willekeurig werd gevestigd. Deze is dan nietig.

Ook in deze procedure moet de fiscale administratie vooraf de belastingplichtige per aangetekende brief inlichten waarom de procedure wordt opgestart, over het bedrag van de inkomsten en andere gegevens waarop de aanslag zal steunen, alsmede van de wijze waarop die inkomsten en gegevens zijn vastgesteld. Het aangetekend schrijven is vereist, op straffe van nietigheid.

Het antwoord

Net zoals bij het bericht van wijziging van aangifte beschikt de belastingplichtige over een antwoordtermijn van één maand, te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van de kennisgeving. Als de administratie de aanslag vestigt voor het verstrijken van deze termijn is de aanslag nietig.

Hoe kan men het vermoeden ontkrachten?

De ambtshalve aanslag wordt vermoed juist te zijn. Behalve in geval van willekeur, moet de belastingplichtige het exacte bedrag van zijn belastbare inkomsten en aftrekbare beroepskosten bewijzen.

De kennisgeving van beslissing tot taxatie

Net zoals bij het bericht van wijziging van aangifte moet de administratie het antwoord onderzoeken en – bij niet akkoord – beantwoorden met een kennisgeving van beslissing tot taxatie die uiterlijk op de dag van de vestiging van de aanslag, bij aangetekende brief, moet verzonden worden.

De belastingaanslag

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Advocaten fiscaal recht

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.