Informatie over de belastingaangifte en het bezwaarschrift

De informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'.
Voor gepersonaliseerd advies contacteert u, zonder verdere verplichtingen, een gespecialiseerd advocaat fiscaal recht in uw regio.

Bezwaarschrift personenbelasting | Bezwaarschrift vennootschapsbelasting | Voorbeeld bezwaarschrift
Bezwaarschrift BTW | Bezwaarschrift Erf- en Schenkbelasting | Info over belastingen

De belastingaanslag

Algemeen
De aanslag vormt de basis voor de inning van de belasting. Dit gebeurt formeel door het uitvoerbaar verklaren van het kohier.

Termijn
De belasting wordt jaarlijks gevestigd en is ook verbonden aan dat inkomstenjaar. Fiscaal wordt gesproken van het aanslagjaar (inkomstenjaar +1). Elka aanslag moet gevestigd worden binnen een bepaalde termijn. Gebeurt dit niet, is de aanslag nietig. De datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier is van belang.

De gewone termijn
Als de belastingplichtige tijdig een correcte aangifte indiende, moet de aanslag in principe worden gevestigd op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. De aanslagtermijn mag evenwel niet korter zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop de aangifte bij de bevoegde belastingdienst is toegekomen.

De buitengewone aanslagtermijn
In een aantal gevallen kan de aanslagtermijn worden verlengd. 

 • De aanslagtermijn wordt verlengd tot 3 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar, als de belastingplichtige geen of een laattijdige aangifte heeft ingediend of als het verschuldigde bedrag hoger is dan de belasting overde belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de aangifte.
 • De aanslagtermijn wordt verlengd tot 7 jaar 231. De hierboven vermelde driejarige aanslagtermijn wordt nogmaals met 4 jaar verlengd ingeval er sprake is van fiscale fraude, dit is als er met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden inbreuken werden gepleegd op het W.I.B. of de uitvoeringsbesluiten. De administratie moet het bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden bewijzen.
 • Een laatste verlengde termijn is deze die wordt veroorzaakt door bijzondere verlenging is deze die wordt veroorzaakt een bezwaarschrift dat door de belastingplichtige werd ingediend binnen de buitengewone aanslagtermijn van drie jaar. De aanslagtermijn wordt dan verlengd met een tijdperk dat gelijk is aan de tijd die is verlopen tussen de datum van het indienen van het bezwaarschrift en die van de beslissing van de directeur of de gedelegeerde ambtenaar, zonder dat die verlenging meer dan 6 maanden mag bedragen.

Enkele bijzondere aanslagtermijnen

 • De nieuwe aanslag
  De wetgever heeft willen vermijden dat om het even welke fout of vergissing van de administratie tot gevolg zou hebben dat de betrokken belastingplichtige geen belasting meer zou moeten betalen. Zij heeft daarom voorzien in de mogelijkheid om een nieuwe aanslag te vestigen als de vorige werd vernietigd wegens de schending van een wettelijke bepaling. Enkel in geval van vernietiging door verjaring kan dit niet.
  De vernietiging moet bovendien worden uitgesproken door de directeur van de belastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar. Indien de rechtbank de aanslag vernietigt kan artikel 355 W.I.B. niet worden toegepast.
  De nieuwe aanslag moet gevestigd worden op naam van dezelfde belastingschuldige en dit op basis van dezelfde, of minstens een gedeelte, van de oorspronkelijke elementen die aanleiding gaven tot de taxatie. De administratie mag wel een andere bewijsmethodiek toepassen.
  De administratie heeft drie maanden de tijd, te rekenen vanaf de datum waarop de beslissing van de directeur van de belastingen, of van de door hem gedelegeerde ambtenaar, niet meer voor de rechter kan worden gebracht.
 • De subsidiaire aanslag
  Als de aanslag vernietigd wordt door de rechtbank, heeft de wetgever ook een oplossing voorzien. Artikel 356 W.I.B. laat de administratie opnieuw toe eerdere vormgebreken, uitgezonderd de verjaring, recht te zetten. Nadat een gerechtelijke beslissing genomen is die de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart, blijft de zaak voor zes maanden op de rol van de rechtbank ingeschreven. Binnen deze periode van zes maanden kan de administratie de gemaakte procedurefout recht zetten en kan er een subsidiaire aanslag ingekohierd worden. Gedurende deze periode worden alle gerechtsmiddelen (verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie)geschorst. Wanneer de administratie binnen de termijn van zes maanden een subsidiaire aanslag aan de rechter voorlegt, beginnen de termijnen om verzet of hoger beroep aan te tekenen, of om een voorziening in cassatie in te dienen te lopen vanaf de betekening van de rechterlijke beslissing betreffende de subsidiaire aanslag aan de belastingplichtige. 
  Eenmaal de aanslag ingekohierd is, wordt deze door middel van conclusies voorgelegd aan de rechter. Na deze conclusies zal er een nieuw tegensprekelijke debat plaatsvinden, waarna de rechter zich zal uitspreken over de geldigheid van de nieuwe aanslag. De invordering van de subsidiaire aanslag wordt uitgesteld tot na de definitieve beslissing van de rechter. 
   * de aanslagtermijn van artikel 358 W.I.B.

De administratie beschikt in een aantal gevallen over een bijzondere aanslagtermijn van 12 maanden. 
Het gaat om volgende specifieke situaties:

 • een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de inkomstenbelastingen in hoofde van een welbepaalde belastingplichtige heeft uitgewezen dat die belastingplichtige de bepalingen van het W.I.B., of de uitvoeringsbesluiten, inzake roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing heeft overtreden in de loop van één der vijf jaren voor het jaar van de vaststelling van de inbreuk;
 • een controle of een onderzoek door de bevoegde autoriteit van een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag afgesloten heeft, in verband met een belasting waarop dat verdrag van toepassing is, heeft uitgewezen dat belastbare inkomsten in België niet werden aangegeven in de loop van één der vijf jaren voor het jaar waarin de resultaten van die controle of dat onderzoek ter kennis van de Belgische administratie werden gebracht;
 • een rechtsvordering wijst uit dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één der vijf jaren voor het jaar waarin de vordering is ingesteld;
 • bewijskrachtige gegevens wijzen uit dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in de loop van één der vijf jaren voor het jaar waarin de administratie kennis krijgt van die gegevens;
 • Na in het intern overleg tussen twee landen.

In de vermelde gevallen moet de aanslag worden gevestigd binnen een termijn van 12 maanden te rekenen vanaf de datum, naar gelang het geval, waarop de inbreuk werd vastgesteld, waarop tegen de beslissing over de hiervoor genoemde rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan worden ingediend of waarop de administratie kennis krijgt van de bewijskrachtige gegevens.

Wanneer de Belgische administratie via inlichtingen van een buitenlandse administratie aan de weet komt dat in België belastbare inkomsten niet werden aangegeven, bedraagt de termijn 24 maanden.

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Advocaten fiscaal recht

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.