Bezwaarschrift erfbelasting en schenkbelasting

Bezwaarschrift tegen erf -of schenkbelasting

Sinds de bevoegdheden inzake erf- en schenkbelasting werden overgedragen naar Vlaanderen, zijn de controles geïntensifieerd.

De erf- en schenkbelasting wordt in principe geïnd op basis van de aangiftes door de notaris en/of de belastingplichtige.

De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) controleert de formele en inhoudelijke vereisten in principe onmiddellijk. Zo zal worden gekeken of de aangifte tijdig gebeurde, of ze deugdelijk is ondertekend, de juiste gegevens zijn vermeld …

Nadien wordt elke aangifte opnieuw nagekeken. Dit gebeurt op basis van de informatie die de VLABEL elders kan ophalen, zoals de gegevens van het kadaster, eerdere gekende transacties, de bankrekeningen die gekend zijn bij de Nationale Bank en verzekeringspolissen die werden onderschreven. Tijdens deze controle wordt – specifiek voor de erfbelasting – ook de devolutie en gebeurlijke giften nagekeken die zouden blijken uit een eerdere akte, een testament … Ten slotte worden eventuele tekortschattingen ook in deze fase gecontroleerd. Binnen VLABEL is een team experten aangesteld voor deze controles.

Indien uit deze tweede controle problemen zouden blijken, kan VLABEL nog overgaan tot een meer grondige controle waarbij zij nog bijkomende middelen kan inzetten. Zo kan de Vlaamse Belastingdienst een bankonderzoek opstarten, waarbij van een financiële instelling en andere derden inlichtingen kunnen gevraagd worden.

Wat als geen aangifte wordt ingediend? Wanneer de Vlaamse Belastingdienst vaststelt dat nagelaten wordt om een aangifte in te dienen, kan overgegaan worden tot de ambtshalve berekening. VLABEL zal dan zelf belastbare basis schatten.

Wanneer de belastingplichtige niet akkoord is met de te betalen belasting kan – naar analogie met de directe federale belastingen – bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet ingediend worden binnen een termijn van drie maanden na de derde werkdag die volgt op de verzenddatum die vermeld is op het aanslagbiljet. Tegen een afwijzende beslissing over het ingediende bezwaar kan dan ook een verzoekschrift worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Hier is de procedure gelijk aan deze van bv. de personenbelasting.


Bezwaarschrift indienen

Op het internet vindt u verschillende voorbeelden van een bezwaarschrift. Bent u zeker van uw bezwaar en kan u dit op overtuigende wijze formuleren dan kan u mogelijk zelf aan de slag. Wil u zekerheid dat het bezwaarschrift optimaal is opgesteld, dan raden wij aan professionele hulp in te roepen.

Laat u goed begeleiden 
Een grondig doordacht, onderbouwt en professioneel opgesteld bezwaarschrift maakt meer kans op een positief resultaat. En mocht het resultaat niet voldoen aan uw verwachtingen, dan kan op basis hiervan in beroep gegaan worden.

De hulp die u via de specialisten op deze site krijgt is professioneel, pragmatisch en betaalbaar. U kunt vrijblijvend contact opnemen. U beslist later of u al dan niet beroep doet op deze dienstverlening.

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Advocaten fiscaal recht

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.