Fiscale regularisatie 2018

Fiscale en sociale regularisatie

Sinds 1 augustus 2016 is een nieuwe permanente fiscale en sociale regularisatiewetgeving van kracht.

Het uitgangspunt blijft dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon niet-aangegeven inkomsten en btw-handelingen kan aangeven via een regularisatieaangifte bij het Contactpunt Regularisaties. De regularisatieheffing zal naderhand worden berekend aan de hand van de oorspronkelijk te betalen belastingen, vermeerderd met een boete. Daarnaast kunnen ook de fiscaal verjaarde kapitalen geregulariseerd worden.

Waarom doet u beroep op ons?
De advocatenkantoren die u contacteert via dit platform hebben een bewezen ervaring in fiscale regularisatie.
Naast advocaten fiscaal recht kunnen advocaten erfrecht u bijstaan met successieplanning 
zodanig dat de vrijgekomen middelen optimaal worden overgedragen naar de volgende generatie.

Tarieven regularisatieheffing
De verhoging, bovenop de verschuldigde belasting, bedraagt in 2018 23%, 2019 24% en 2020 25%. Deze verhoging betreft procentpunten. Een verschuldigde roerende voorheffing van 25% wordt in 2018 opgetrokken tot 47%.

De heffing van voor fiscaal verjaard kapitaal bedraagt in 2018 38%, 2019 39% en 2020 40%.

Kunnen worden geregulariseerd, de bedragen "wanneer het gaat om een federale belasting of een gewestelijke belasting waarvoor de federale overheid de dienst verzekert en waarvoor een samenwerkingsakkoord is afgesloten” (art. 11, lid 3 en 5). Wat het Vlaamse Gewest betreft, zal er bijgevolg niet kunnen worden geregulariseerd inzake erfbelasting of registratiebelasting zonder samenwerkingsakkoord, daar voor die belastingen sinds 2015 ‘de dienst’ verzekerd wordt door de Vlaamse Belastingdienst. Er is ondertussen een Vlaams-federaal samenwerkingsakkoord zodat ook deze belastingen kunnen geregulariseerd worden.

De aangever draagt de volledige bewijslast. Zo moet de aangever middels schriftelijk bewijs, desgevallend aangevuld met andere bewijsmiddelen van het gemeen recht, met uitzondering van de eed en het bewijs door getuigen, aantonen dat inkomsten hun normale belastingregime hebben ondergaan, wil de aangever deze inkomsten van regularisatie vrijstellen. De inkomsten, dan wel het gedeelte waarvan de aangever niet kan aantonen dat ze hun normale belastingregime hebben ondergaan, moeten worden geregulariseerd.

Daarbij is het evenwel niet duidelijk van welke vermogensbestanddelen de aangever moet aantonen dat ze hun normale belastingregime hebben ondergaan. Artikel 7, lid 4, dat het voorwerp van de regularisatieaangifte afbakent, stelt dat “de regularisatieaangifte […] samen met een bondige verklaring omtrent het fraudeschema, alsook van de omvang en de oorsprong van de geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen en kapitalen, de periode waarin deze zijn ontstaan en de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële rekeningen, moet worden ingediend”. De fiscale regularisatie is dus alleszins afgebakend door de limitatieve lijst van de “voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële rekeningen”. Van andere vermogensbestanddelen, die niet het voorwerp uitmaken van een regularisatie-aangifte, hoeft men dus niet het bewijs te leveren dat deze hun normale belastingregime hebben ondergaan.

Conclusie en advies

Mede door de verruimde internationale gegevensuitwisseling (o.a. met Zwitserland) is het raadzaam te verifiëren of uw tegoeden die in het buitenland worden aangehouden niet moeten geregulariseerd worden. Ook wanneer deze tegoeden moeten gebruikt worden (vb. een betaling in België, een overschrijving naar een Belgische bank, een schenking …) loont het de moeite om de vraag naar de origine van de gelden te stellen. Een fiscale regularisatie kan mogelijks alle mogelijke problemen voorkomen.

Vooraleer over te gaan tot het contacteren van Contactpunt Regularisaties neemt u best met ons contact op. Als gespecialiseerde advocaten fiscaal recht adviseren wij reeds geruime tijd in regularisatie dossiers. Onze kennis in dit domein kan u veel geld, problemen en slapeloze nachten besparen.

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Advocaten fiscaal recht

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.