Informatie over de belastingaangifte en het bezwaarschrift

De informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'.
Voor gepersonaliseerd advies contacteert u, zonder verdere verplichtingen, een gespecialiseerd advocaat fiscaal recht in uw regio.

Bezwaarschrift personenbelasting | Bezwaarschrift vennootschapsbelasting | Voorbeeld bezwaarschrift
Bezwaarschrift BTW | Bezwaarschrift Erf- en Schenkbelasting | Info over belastingen

Het bericht van wijziging

Het bericht

Indien de administratie het niet eens is met de aangifte van de belastingplichtige, al dan niet na een controle, dan moet zij aantonen dat de aangifte foutief is. Bovendien kan zij dit maar nadat zij een bericht van wijziging van aangifte aan de belastingplichtige toezond (art. 346 W.I.B.). Zelfs bij kleine wijzigingen moet een bericht van wijziging verzonden worden.

Het bericht van wijziging moet de inkomsten en de andere gegevens die de fiscale administratie wil wijzigen en waarin deze gewijzigd moeten worden. Ook de redenen voor deze wijzigingen moeten worden opgenomen. De motivering van het bericht van wijziging moet van in het begin voldoende duidelijk zijn. Een later gegeven motivering is niet toegestaan. De bedoeling van het bericht van wijziging is immers de belastingplichtige toe te laten te beoordelen hij akkoord kan gaan met de voorgestelde wijziging of niet.

Het bericht van wijziging is essentieel. Als het bericht niet wordt verstuurd of niet voldoende gemotiveerd werd, is de erop volgende aanslag nietig.

De antwoordtermijn van én maand voor de belastingplichtige moet eveneens vermeld worden in het bericht. Gedurende deze termijn mag de administratie geen aanslag vestigen, behalve wanneer de belastingplichtige zich reeds akkoord verklaarde of als de rechten van de schatkist in gevaar zouden zijn.

Het antwoord

Zoals hiervoor uiteengezet beschikt de belastingplichtige over een antwoordtermijn van één maand. Deze termijn vangt aan de derde werkdag volgend op de verzending van het bericht van wijziging van aangifte.

Het antwoord moet schriftelijk zijn, maar een motivering is niet vereist. Een eenvoudig niet akkoord is voldoende als antwoord.

Als de belastingplichtige zijn niet akkoord wel motiveert, is de administratie verplicht de opmerkingen onderzoeken. Wordt er niet of te laat geantwoord, kan een aanslag van ambtswege gevestigd worden.

De kennisgeving van beslissing tot taxatie

Als de administratie de opmerkingen van de belastingplichtige niet wil volgen, moet zij aan de belastingplichtige laten weten om welke redenen zij geen rekening wil houden met deze opmerkingen. Dit moet gebeuren middels een aangetekende brief, de kennisgeving van beslissing tot taxatie genaamd. Deze moet ten laatste op de dag van het vestigen van de aanslag worden verzonden.

Aanslag van ambtswege

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Advocaten fiscaal recht

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.